Japanese

 
     
 
ARTISTS
 
 

Yoshimi Arts
Wakasa Bldg. 3F, 1-8-24, Edobori
Nishi-ku,Osaka, Japan 550-0002
TEL/FAX +81-6-6443-0080
E-MAIL info@yoshimiarts.com
URL www.yoshimiarts.com

Copyright(c)2010- Yoshimi Arts.
All Rights Reserved.


 

 


link to artist page(Megumi Coshoubu, Shiho Oda, Hiroki Yasutomi :Japanese)

Rachel Adams   Megumi Coshoubu  
   
         
Hana Inoue     Mizuki Kakinuma
   
         
Keigo Kamide   Yugo Kohrogi  
   
         
Shiho Oda   Haruko Sasakawa   Miki Sato
   
Katso Tachi   Takehiro Terabayashi   Shiho Yamamoto
   
Hiroki Yasutomi